فصلنامه مهندسی پزشکی

فصلنامه مهندسی پزشکی

Iranian Journal of Biomedical Engineering
فصل نامه مهندسی پزشکی زیستی وزین ترین مجله در زمینه مهندسی زیست پزشکی کشور است که اقدام  به نشر آثار با ارزش علمی، در تمامی زمینه های مهندسی، مرتبط با زیست پزشکی می نماید. هیئت تحریریه مجله از اساتید برجسته دانشگاه های کشور تشکیل شده است که نظارت مستقیم به داوری و پذیرش مقالات می نماید. این سامانه به منظور دریافت و ارزیابی و نشر مقالات این فصلنامه راه اندازی شده است. رسالت هیئت تحریریه این دوره تسریع در روند داوری و پذیرش است که این مهم با حفظ کیفیت علمی مقالات انجام می پذیرد