تحقیقات درعلوم دارویی

تحقیقات درعلوم دارویی

Research in Pharmaceutical Sciences


پوستر تحقیقات درعلوم دارویی
سردبیر:جابر امامی
عباس جعفریان دهکردی
نام اختصاری:Res Pharm Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:فارماسیوتیکس، سیستم‌های نوین دارورسانی، شیمی دارویی، فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک، فارماکولوژی، فارماکوگنوزی، ارزیابی داروهای گیاهی، فارماکوتراپی و مراقبت‌های دارویی، فارماکواپیدمیولوژی، بیوشیمی آنالیتیکی، بیوتکنولوژی دارویی و مدل‌سازی مولکولی و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار