مجله پزشکی شیراز

مجله پزشکی شیراز

Shiraz E Medical Journal


پوستر مجله پزشکی شیراز
سردبیر:کامران باقری‌لنکرانی
کامران باقری‌لنکرانی
نام اختصاری:Shiraz E Med J
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:گوارش، زنان، مغز و اعصاب، آناتومی، فیزیولوژی، اطفال و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار
مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت