مجله عوامل تعیین کننده سلامت اجتماعی

مجله عوامل تعیین کننده سلامت اجتماعی

Social Determinants of Health


پوستر مجله عوامل تعیین کننده سلامت اجتماعی
سردبیر:محمدرضا سهرابی
احمدرضا فرسار
نام اختصاری:Social Determinants Health
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:سلامت عمومی، پزشکی اجتماعی، اقتصاد سلامت، اپیدمیولوژی، آموزش سلامت و سیاستگذاری سلامت
سازمان همکار
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت