مجله تنفس

مجله تنفس

Respirationسردبیر:حمیدرضا جماعتی
محمدرضا مسجدی
نام اختصاری:Tanaffos
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:جراحی قفسه سینه، مراقبت‌های ویژه و سل
سازمان همکار
مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری‌های ریوی