مجله بین المللی پزشکی حرفه ای و محیط زیست

مجله بین المللی پزشکی حرفه ای و محیط زیست

The International Journal of Occupational and Environmental Medicine


پوستر مجله بین المللی پزشکی حرفه ای و محیط زیست
سردبیر:فرخ حبیب زاده
حبیب الله سامی
نام اختصاری:Int J Occup Environ Med
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:بیماریهای شغلی، بیماریهای ناشی از آلودگی محیط زیست
سازمان همکار