مجله اورولوژی

مجله اورولوژی

Urology Journal


پوستر مجله اورولوژی
سردبیر:عباس بصیری
ناصر سیم فروش
نام اختصاری:Urol J
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری
سازمان همکار
انجمن ارولوژی ایران