مجله اورولوژی

مجله اورولوژی

Urology Journalپوستر مجله اورولوژی

سردبیر:عباس بصیری
ناصر سیم فروش
نام اختصاری:Urol J
موضوعات اختصاصی:بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری
انجمن ارولوژی ایران