مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان

مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان

Zahedan Journal of Research in Medical Sciences


پوستر مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان
سردبیر:علیرضا بخشی پور
نورمحمد نوری
نام اختصاری:Zahedan J Res Med Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم پایه، علوم بالینی، روانشناسی، پرستاری، میکروبیولوژی، بیوشیمی و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار