مجله ای از فرضیه ها و ایده های پزشکی

مجله ای از فرضیه ها و ایده های پزشکی

Journal of Medical Hypotheses and Ideas


پوستر مجله ای از فرضیه ها و ایده های پزشکی
سردبیر:دکتر محمدعبدالهی
دکتر باقر لاریجانی
نام اختصاری:J Med Hypotheses Ideas
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ایده پردازی
سازمان همکار