پزشکی مراقبتهای ویژه

پزشکی مراقبتهای ویژه

Archives of Critical Care Medicine


پوستر پزشکی مراقبتهای ویژه
سردبیر:حمیدرضا جماعتی
حمیدرضا جماعتی
نام اختصاری:Arch Crit Care Med
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:بیهوشی، تروما، طب داخلی و اورژانس های جراحی، مسمومیت مواد مخدر
سازمان همکار