مجله پوست و سلول های بنیادی

مجله پوست و سلول های بنیادی

Journal of Skin and Stem Cell


پوستر مجله پوست و سلول های بنیادی
سردبیر:پروین منصوری
محمدعلی نیلفروش زاده
نام اختصاری:J Skin Stem Cell
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:پوست
سازمان همکار