فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ

فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ

Historical Study of Warپوستر فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ

 گروه تاریخ دانشگاه اراک با همکاری انجمن ایرانی تاریخ در راستای فراهم نمودن بسترهای مناسب جهت اعتلای ارزش‌های فرهنگی و پاسداری از میراث غنی تاریخی و تمدنی ایران و اسلام و همچنین توسعه و ارتقای کیفی پژوهش و نشر دستاوردها، پژوهشها و تجارب علمی پژوهشگران دانشگاهی در سراسر کشور، به انتشار فصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات تاریخی جنگ»  اقدام نموده است. 

این نشریه براساس نامه شماره ۳۰۸۶۱۷ کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه «علمی پژوهشی»  را اخذ نموده است.