مجله آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی

مجله آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی

journal of veterinary clinical pathology
براساس آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه "آسیب‌شناسی درمانگاهی دامپزشکی" دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در جلسه کمیسیون بررسی نشریات علمی مورخ 1393/9/5 مدیرکل محترم دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات علمی،  اعتبار علمی- پژوهشی  را اخذ کرده است.