دو فصلنامه آینه میراث

دو فصلنامه آینه میراث

Mirror of Heritage
آینه میراث کار خود را در تابستان 77 به صورت یک فصل‌نا‌مه تخصصی در حوزه نقد کتاب، کتاب‎‌شناسی و اطلاع‌رسانی در حوزه متون آغاز کرد. این نشریه از بهار 82 (شماره 23 پیاپی) به این سو با امتیاز علمی ترویجی و از بهار 90 به این سو (شماره 50 پیاپی) با امتیاز علمی پژوهشی منتشر می‌شود. در این قریب به بیست سال، 59 شماره از این نشریه، شامل حدود 1090 مقاله، چاپ و منتشر شده است که از این میان 164 مقاله با امتیاز علمی پژوهشی، 467 مقاله با امتیاز علمی ترویجی، و مابقی به صورت مقالات تخصصی منتشر شده‌اند.