فصلنامه اثر

فصلنامه اثر

Effect
نخستین مجله سازمان ملی حفاظت آثار باستانی کشور بعد از انقلاب اسلامی در سال­های 1357 الی 1359 به مجله­ ی با عنوان آگاهی نامه در سه شماره متوالی منتشر گردید؛ پس از آن مجله ا­ی با عنوان اثر به مدیر مسئولی دکتر آیت الله زاده شیرازی و اعضا هئیت تحریریه­ آقایان شیرازی، علیرضا مهینی، مهندس مهریار، مصطفی روبوبی و دکتر میرفتاح و دکتر کیانی در سال 1359 چاپ گردید.

در سال 1361 با رفتن آقای ربوبی به خارج از کشور محمد علی مخلصی به جای ایشان عضو هئیت تحریریه و سردبیر مجله اثر شد. تا سال 1385 این مجله تحت حمایت مالی معاونت معرفی آموزش منتشر می­گردید. پس از سال 1385 زیر نظر پژوهشگاه به سردبیری دکتر جواد نیستانی و مدیر مسئولی دکتر موسوی کوهپر به کار خود ادامه داد و در سال 1389 آقای دکتر خوشنویس سردبیر مجله اثر گردید. با انتقال پژوهشگاه به شیراز مجله اثر کماکان به مدیریت اجرایی جناب آقای مخلصی و همکاری سرکار خانم ناظریان منتشر شد. در سال 1393 خانم دکتر اشرفی به سردبیری مجله و آقای گلشن مدیر مسئول مجله منصوب گردیدند. مجله اثر تا کنون 71 شماره به طور متوالی را منتشر کرده است.