مجله محاسبات و شبیه سازی در علوم مکانیک

مجله محاسبات و شبیه سازی در علوم مکانیک

Computations and Simulations in Mechanical Science


پوستر مجله محاسبات و شبیه سازی در علوم مکانیک


سردبیر:

نام اختصاری:CSMech
موضوعات کلی:فنی و مهندسی / مهندسی مکانیک
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار