فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی

Space Economics and Rural Development
با تاسیس دانشکده علوم جغرافیایی در سال 1389 در دانشگاه خوارزمی و توسعه رشته های تخصصی در گروه های آموزشی تمرکز بر تخصصی شدن مطالعات و پژوهش های جغرافیایی بیش از پیش ضرورت یافت. از اینرو با تخصصی شدن رشته ها و از جمله جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، و نیز پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی بویژه در گرایش های مرتبط با اقتصاد فضا، توسعه روستایی، مدیریت و آمایش محیط های روستایی ضرورت انتشار نشریه علمی پژوهشی به صورت تخصصی در زمینه اقتصاد فضا و توسعه روستایی اهمیت یافت و هم از اینرو دانشکده علوم جغرافیایی بر این مهم اقدام نموده است. بر این اساس نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی از عموم علاقمندان و محققان دعوت می نماید مقالات و پژوهش های مرتبط با اهداف نشریه را به آدرس سایت نشریه www.serd.khu.ac.ir ارسال نمایند.