فصلنامه اقیانوس شناسی

فصلنامه اقیانوس شناسی

Oceanography
نشریه اقیــانوس شناســی دارای مجــوز علمــــی- پژوهشی  به شمـــاره ۳/۱۰۶۸۱ مورخ ۸۷/۱۲/۲۸ ازوزارت علــــوم، تحقیقــات و  فناوری است. نشریه علمی - پژوهشی اقیانوس شناسی با هدف ایجاد ارتباط میان پژوهش­گران و دست­ اندر­کاران علوم و فنون دریایی و کمک به پیشبرد جنبه­ های پژوهشی و آموزشی در زمینه­ های گوناگون علوم و فنون دریایی منتشر می گردد. این نشریه مقالات علمی و پژوهشی در زمینه علوم و فنون دریایی را پس از داوری به‌ چاپ می‌رساند. نوشتارهای ارسالی نباید قبلاً در هیچ مجله‌ای به‌چاپ رسیده باشند. چاپ نوشتارها و نگاره‌های منتشر شده توسط نشریه اقیانوس شناسی بدون ذکر مأخذ در مجله‌های دیگر ممنوع می‌باشد. نوشتارها باید دارای خلاصه فارسی و انگلیسی مشتمل بر هدف، ماهیت و چگونگی پژوهش، نکته‌های مهم و نتیجه و بحث باشند. مقالات به‌ترتیب وصول و تصویب چاپ خواهند شد. نشریه اقیانوس شناسی به دو زبان فارسی وانگلیسی سالانه در یک دوره و در 4 شماره منتشرمی‌شود. نشریه اقیانوس شناسی از طریق وبگاه  http://joc.inio.ac.ir  قابل دسترسی می باشد.
محورهای علمی نشریه شامل فیزیک دریا، شیمی دریا، زیست شناسی دریا، زمین شناسی دریا، هواشناسی دریا، محیط زیست دریا، اقیانوس شناسی ماهواره ای، اقیانوس شناسی ساحلی، مهندسی سواحل، مهندسی اقیانوسی، فناوری دریایی، اقتصاد دریا، مدیریت دریا، حقوق دریا، شیلات و آبزیان است.