فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی

فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی
 مجله علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز از بهار سال 1386 با انتشار اولین شماره فعالیت خود را آغاز کرده و در شهریور 1386 موفق به اخذ درجه علمی – پژوهشی از کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گردید. در راستای اهداف دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر تخصصی شدن مجلات علمی - پژوهشی بر اساس مصوبات کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری، این مجله پس از انتشار 14 شماره و یک ویژه نامه و بر اسـاس مجــوز کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1388 با عنوان تخصصی "اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علف ­های هرز" پس از تغییراتی در نحوه نگارش مقالات و ترکیب اعضای هیئت تحریریه، از شماره 15 تا 20، منتشر گردید.

به دنبال اخذ درجه علمی – پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری و بر اسـاس پیشنهاد و تصویب مرکز برنامه­ ریزی و سیاست­ گذاری آن وزارت، از بهار سال 1391 این نشریه تحت عنوان "اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی" چاپ و منتشر می­ گردد.

در حال حاضر نشریه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی به صورت فصلنامه در 4 شماره در سال منتشر می شود.