امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (منادی)

امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (منادی)
سردبیر:جواد شیخ زادگان
محمّدرضا عارف
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:فناوری اطلاعات
سازمان همکار