انجمن مهندسی صوتیات ایران

انجمن مهندسی صوتیات ایران

Journal of Acoustical Society of Iran
نشریه علمی پژوهشی "انجمن مهندسی صوتیات ایران" ، نخستین مجله علمی پژوهشی کشور در علوم صوتی با شماره مجوز کمیسیون نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیات و فن‌اوری: 3/18/547353 مورخ 1392/10/23 می باشد.
صاحب امتیاز: انجمن مهندسی صوتیات ایران

سردبیر:منیژه مختاری دیزجی
موضوعات اختصاصی:فیزیک