GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی دربرنامه ریزی)

GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی دربرنامه ریزی)

سردبیر:

نام اختصاری:کاربرد GIS &rs در برنامه ریزی
موضوعات کلی:علوم انسانی / جغرافیا
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار