فصلنامه بررسی مسایل اجتماعی ایران

فصلنامه بررسی مسایل اجتماعی ایران

Journal of Social Problems of Iran
فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، نشریه‌ای تخصصی در حوزه‌ی مسائل، آسیب‏‌ها و مشکلات اجتماعی است که با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت معیارهای فعالیت علمی- پژوهشی، اولویت ارزیابی، داوری و انتشار را به مقالاتی اختصاص خواهد داد که از قرابت موضوعی و مفهومی بیشتری با حوزه‌های مزبور برخوردار باشند.

سردبیر:علیرضا محسنی تبریزی

غلام رضا غفاری
موضوعات اختصاصی:علوم اجتماعی