مجله بین المللی معماری و توسعه شهری

مجله بین المللی معماری و توسعه شهری

Iinternational Journal of Architecture and Urban Development
سردبیر:

نام اختصاری:IJAUD
موضوعات کلی:هنر و معماری / معماری
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار