پژوهش ادبیات معاصر جهان

پژوهش ادبیات معاصر جهان
سردبیر:ایلمیرا دادور
علیرضا ولی پور
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ادبیات و زبان ها
سازمان همکار