پژوهش در طب ورزشی و فناوری

پژوهش در طب ورزشی و فناوری
سردبیر:حیدر صادقی
دکتر محمدرضا دهخدا
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:تربیت بدنی
سازمان همکار