مجله بین المللی مطالعات هنر کاربردی

مجله بین المللی مطالعات هنر کاربردی

International Journal of Applied Arts Studies


پوستر مجله بین المللی مطالعات هنر کاربردی

این نشریه در Citefactor, Google Scholar, Directory of Research Journal Index (DRJI), J-Gate نمایه شده است.
سردبیر:

نام اختصاری:IJAPAS
موضوعات کلی:هنر و معماری / هنر
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار