مجله بین المللی مطالعات هنر کاربردی

مجله بین المللی مطالعات هنر کاربردی

International Journal of Applied Arts Studiesپوستر مجله بین المللی مطالعات هنر کاربردی

The International Journal of Applied Arts Studies (IJAPAS) is an open access and peer reviewed multi-disciplinary journal which publishes original scholarly research papers on the fundamental research in all branches of theory and practice of art, providing rapid disclosure of the key elements of a study, publishing preliminary, experimental and theoretical results on the history of art, cloth designing, restoration, painting, graphic, architecture and urban design.