پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
سردبیر:عباس بهرام
محمدرضا دهخدا
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:تربیت بدنی
سازمان همکار