پژوهش سیستم های بس ذره ای

پژوهش سیستم های بس ذره ای
سردبیر:ایرج کاظمی نژاد
دکتر مرتضی زرگرشوشتری
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:فیزیک
سازمان همکار