مجله بین المللی تجزیه و تحلیل پوشش داده

مجله بین المللی تجزیه و تحلیل پوشش داده

International Journal of Data Envelopment Analysis (DEA)
سردبیر:

نام اختصاری:ijdea
موضوعات کلی:علوم پایه / ریاضی
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار