پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری

پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری

Geographical research of urban planning
پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری توسط دانشگاه تهران منتشر می شود.

سردبیر:احمد پوراحمد
دکتر منصور جعفربگلو
موضوعات اختصاصی:جغرافیا