مجله بین المللی مدیریت اطلاعات، امنیت و سیستم

مجله بین المللی مدیریت اطلاعات، امنیت و سیستم

International Journal of Information, Security and Systems Management

سردبیر:

نام اختصاری:
موضوعات کلی:علوم انسانی / مدیریت
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار