پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه سابق)

پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه سابق)
سردبیر:فرهاد حسین زاده لطفی

نام اختصاری:JNRM
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ریاضی
سازمان همکار