مجله پژوهش هنر

مجله پژوهش هنر

Art research
دوفصلنامه «پژوهش هنر» بر​اساس مجوز شماره 155867/3 مورخ 26/07/91 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور‌ وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی- ترویجی است.

 پروانه انتشار این نشریه از سوی اداره کل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی مجوز شماره 19521/91 مورخ 9/7/91 صادر شده است.