پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات
سردبیر:سید رحمت‌الله فتاحی
دکتر سیروس علیدوستی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی
سازمان همکار