مجله بین المللی علوم ارتباطات اجتماعی

مجله بین المللی علوم ارتباطات اجتماعی

International Journal of Social Communication Sciences
سردبیر:

نام اختصاری:
موضوعات کلی:علوم انسانی / علوم اجتماعی
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار