پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله

پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله
سردبیر:عبدالرضا سروقدمقدم
محمد کاظم جعفری
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مهندسی زلزله
سازمان همکار