تاریخ فلسفه

تاریخ فلسفه
سردبیر:حسین کلباسی اشتری
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:فلسفه و کلام
سازمان همکار