تحقیق و توسعه مواد پر انرژی

تحقیق و توسعه مواد پر انرژی
با توجه به توسعه روز افزون فناوری و کاربردهای نظامی و غیر نظامی موادپر انرژی ( مواد منفجره، پیروتکنیک و پیشرانه ) انجمن علمی مواد پرانرژی ایران به منظور شناساندن فعالیتهای علمی پژوهشگران، متخصصان و دانشجویان در زمینه مواد پرانرژی و انتقال و تبادل آموخته ها و تجربیات، نشریه علمی _ترویجی شامل مقالات علمی ترویجی، مقالات مروری، اخبار و رویدادهای علمی از آخرین دستاوردهای دانش مواد پرانرژی را از سال 84 ، تحت عنوان نشریه تحقیق و توسعه مواد پرانرژی منتشر می نماید.