مجله شیمی آلی ایران

مجله شیمی آلی ایران

Iranian Journal of Organic Chemistry

سردبیر:

نام اختصاری:Iran J. Org. Chem
موضوعات کلی:علوم پایه / شیمی
موضوعات اختصاصی:
سازمان همکار