تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی
سردبیر:فاطمه فهیم نیا
علی اصغر پورعزت
نام اختصاری:کتابداری
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی
سازمان همکار