تعامل انسان و اطلاعات

تعامل انسان و اطلاعات
سردبیر:نصرت ریاحی نیا
حمیدرضا جمالی
نام اختصاری:تعامل انسان و اطلاعات
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی
سازمان همکار