توسعه کارآفرینی

توسعه کارآفرینی
سردبیر:قنبر محمدی الیاسی
محمدرضا زالی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت
سازمان همکار