توسعه محلی (روستایی - شهری)

توسعه محلی (روستایی - شهری)
سردبیر:سیداحمد فیروزآبادی
دکتر غلامرضا غفاری
نام اختصاری:Journal of Community Development (Rural and Urban
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم اجتماعی
سازمان همکار