جهانی رسانه

جهانی رسانه
سردبیر:حمید عبداللهیان
غلامرضا غفاری
نام اختصاری:جهانی رسانه
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم اجتماعی
سازمان همکار