حسابداری ارزشی و رفتاری

حسابداری ارزشی و رفتاری
سردبیر:زهرا دیانتی دیلمی
خسرو منطقی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:حسابداری
سازمان همکار
انجمن حسابداری مدیریت ایران