حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت
سردبیر:فریدون رهنمای رودپشتی
دکتر هاشم نیکومرام

  اهداف مجله
 انتشار وتوسعه دانش علمی ، تخصصی وکاربردی در زمینه حسابداری
مدیریت وگرایش های آن
کمک به ارتقاء وتعمیق سطح دانش در زمینه های مورد نظر مجله

محورهای موضوعی فصلنامه :

تحقیقات بین رشته ای حسابداری باسایر رشته های مدیریت 
سنجش عملکرد مبتنی بر داده های حسابداری ومالی                  
کاربرد روشهای کمی در تحقیقات حسابداری  
تحقیقات بهای تمام شده       
تجزیه وتحلیل مالی برای تصمیم گیری         
مدیریت ریسک وروشهای سنجش آن 
تحقیقات حسابداری رفتاری ومهندسی حسابداری    
 سایرتحقیقات کاربردی نوین مدیریت در حسابداری