حقوق اسلامی

حقوق اسلامی
سردبیر:محمود حکمت نیا
علی اکبر رشاد
نام اختصاری:حقوق اسلامی
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:فقه و حقوق
سازمان همکار