دامپزشکی ایران

دامپزشکی ایران
سردبیر:محمد راضی جلالی
دکتر منصور میاحی
نام اختصاری:مجله دامپزشکی ایران
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:دامپزشکی
سازمان همکار