راهبردهای بازرگانی

راهبردهای بازرگانی
سردبیر:احمد سرداری
رسول روشن چسلی
نام اختصاری:
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت
سازمان همکار